כניסה לאפליקציה מחשבה פיננסית   |   077-7858700

שירותי עריכת דוחות

פתחת עסק ואתה צריך ליווי תוכנית עיסקית: הלוואות מהמדינה, ניהול תזרים, גיוס עובדים...
מסלול עסקים בהקמה מיועד בשבילך, ניהול נכון להצלחה מירבית! קבע פגישת יעוץ חינם:

* עם השארת הפרטים הנכם מאשרים דיוור ופניות מטעם החברה

שירותי עריכת דוחות

שרותי עריכה והרכבת הדוחות הכספיים מצריכים ידע, בקיאות, ניסיון, חריצות, אחריות ומקצועיות. אנו משוכנעים כי תמצאו את כל הדרישות הנ"ל במשרדנו. משרדנו מעניק שירותי ביקורת ועריכה לדוחות הכספיים וסקירת דוחות רבעוניים עבור חברות ציבוריות ופרטיות, עמותות ורשויות מקומיות, בהתאם להנחיות של רשות ניירות הערך בדבר אי תלות. השירות ניתן תוך שיתוף פעולה מלא עם רואה החשבון של החברה, תוך הדגשת הסוגיות המיוחדות לכל חברה וענף.

מפרט השירותים שאנו מציעים בנושא עריכת הדוחות הכספיים:

  • איחוד הדוחות הכספיים של החברה עם חברות בנות בארץ ומחו"ל.
  • הכנה ועריכת הדו"חות בהתאם לתקני חשבונאות בינלאומיים (IFRS) ובהתאם לתקנות ניירות ערך.
  • הכנה ועריכת דוח תזרים מזומנים ודוח שינויים בהון העצמי.
  • חישוב רווח בסיסי ומדולל למניה, חישובי מסים שוטפים ונדחים, חישוב אג"חים לתאריך חתך, חישוב קרן הון בגין הפרשי תרגום וכד'.
  • הכנת הביאורים בדו"ח השנתי.
  • הכנה ועריכת ביאורים, ביאור מגזרים בדו"חות הרבעוניים ובדו"ח השנתי.> אופציה לעריכת דו"ח דירקטוריון ודו"ח ברנע.
  • הכנת ניירות עבודה איכותיים אשר יבוקרו ע"י רואה החשבון המבקר.
  • עידכון שוטף בכל הפרסומים החשבונאיים החדשים של הרשות לניירות ערך.

בין לקוחותינו בתחום שירותי עריכת הדוחות הכספיים

בין לקוחותינו נמנות חברות ציבוריות גדולות במשק הישראלי כדוגמת:
קבוצת שיכון ובינוי, י.ס. מטעי הדר ישראל בע"מ, אביב פתרונות מתקדמים בע"מ.