כניסה לאפליקציה מחשבה פיננסית   |   077-7858700

יתרות חובה לבעל מניות ומשיכות בעלים

פתחת עסק ואתה צריך ליווי תוכנית עיסקית: הלוואות מהמדינה, ניהול תזרים, גיוס עובדים...
מסלול עסקים בהקמה מיועד בשבילך, ניהול נכון להצלחה מירבית! קבע פגישת יעוץ חינם:

יתרות חובה לבעל מניות ומשיכות בעלים

בעלי מניות (בעלי 10% ויותר מהון המניות), רשאים למשוך כספים מעבר לסכום הנטו של משכורתיהם בחברה. משיכות אלה חייבות במס, בין אם במס על דיבידנד או כמס ממשכורת. עד 2016, בעלי מניות היו יכולים למשוך כספים ולהתייחס אליהם כאל הלוואה, ובהמשך להגיע להסכם עם הרשויות במידה ונעשתה ביקורת שומות מס. מאז החוק שונה, וכיום קיימת חובת דיווח על משיכה מעל 100,000 ש״ח כחלק מהדוח השנתי. אי דיווח על משיכות כספים כעל הכנסה, מהווה היום עבירה פלילית. בנוסף, על החברה לנכות מס ממשיכה זו הנחשבת כהכנסה. גם ובמידה והכספים הועמדו כבטחונות ולא נמשכו, פעולה זו נחשבת כמשיכה.

מס על סכום מצטבר של מעל 100,000 ש״ח

כאשר בעל מניות מושך כספים בסכום מצטבר של מעל 100,00 ש״ח, משיכה זו תחשב כהכנסה עבור רשויות המסים. המשיכה תחוייב במס בתום שנת המס שלאחר שנת המשיכה. לבעל המניות האפשרות לקבל פטור ממס על הסכום ומשך, ביינתן והוא השיב את הכספים לפני המועד המצויין (תום שנת המס שלאחר שנת המשיכה). בנוסף, לאחר השבת הכספים על בעל המניות לא למשוך אותם שוב לאורך שנתיים ממועד ההחזרה, עם יוצא דופן: בעל המניות יוכל למשוך שוב את הסכום באופן חד פעמי ולהשיב אותו לחברה בתוך 60 ימים. במידה והוא עומד בתנאים אלה, לא יוטל עליו מס.

שיעור המס ותנאים נוספים

 

בעל המניות יחוייב במס בהתאם למצב החברה. במידה וקיימים רווחים לחלוקה, המס יהיה לפי שיעור המס על דיבידנד. ובמידה ואין רווחים, המס יהיה בהתאם לשיעור מס שולי. במידה והמשיכה התבצעה מהלוואה שהחברה לקחה מהבנק, היא לא תמוסה, כל עוד הוא פורע את ההלוואה ולא הועמדה ערובה להלוואה. במידה ובעל המניות משך כספים בגובה יתרת הזכות שלו בחברה, המשיכה לא תחויב במס, אלא אם יתרת הזכות תיפרע במהלך 18 חודשים ממועד המשיכה. שימוש בנכסי החברה נחשב גם הוא למשיכה שעליה יוטל מיסוי, וככזה חלים עליו אותם תנאים וחוקים. במידה והועמדו נכסי החברה לשימוש בעל המניות, ולא השיבם עד תום השנה שאחרי העמדת הנכסים, ייחשב שווי הנכס כמשיכה, בניכוי יתרת הזכות של בעל המניות.

 

כמו כן, קיימות מספר אלטרנטיבות לפתרון בעיה זו מול רשיות המס

משרדינו מטפל בהליכי שומה וביקורת מול רשיות המס , צור קשר , ונייצג אותך נאמנה מול הרשיות.